Báo cáo tài chính Quý 1/2020 và Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020