Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (bổ sung)