Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (bổ sung)