Công bố thông tin về việc công bố thông tin tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 (file đính kèm)- 24 giờ và công bố thông tin về Người nội bộ của Công ty.