NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019