Thông báo đấu giá cổ phần Công ty Hơi kỹ nghệ Que hàn