• CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
    1-3 Nguyễn Trường Tộ, P.13, Quận 4 - TPHCM
  • Văn Phòng: 028 38.262.748Kinh Doanh: 028 38.260.674

Thông báo v/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021