Bổ sung tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 – Lần 4