• CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN
    1-3 Nguyễn Trường Tộ, P.13, Quận 4 - TPHCM
  • Văn Phòng: 028 38.262.748Kinh Doanh: 028 38.260.674

Nghị quyết số 507/NG-HĐQT V/v bổ nhiệm Kế Toán trưởng Công ty CP HKN Que hàn- Ông Mai Tứ Phương