Acetylene là một chất khí có công thức hóa học C2H2 được sản xuất từ đất đèn CaC2 hoặc từ cracking các chất khí gốc Hydro cacbon (Metane, etan, propan…) sau đó được nén lên áp suất 20-25 bar nạp vào chai thép có chứa chất xốp và Acetol để hòa tan. Chất xốp có tác dụng chống nổ phân hủy, còn Acetol thì hòa tan acetylene trong các lỗ rỗng của chất xốp.

Sản lượng sản xuất : 100,000 m3/năm

 

-       Các nguy cơ chính: Khả năng cháy nổ cao;

-       Giới hạn nổ: 1.8 - 97.5%

-       Khả năng gây cháy: cao

-       Mùi: Không

-       Phân tử lượng: 26.03

-       Dung tích riêng ở 200C: 0.909 M3/Kg

-       Tỷ trọng riêng (Không khí = 1) ở 200C: 0.905

-       Nhiệt độ tới hạn: 35.180C

  1. Mật độ: 1,10 g/cm³
  2. ID IUPAC: Acetylene
  3. Điểm sôi: -84 °C
  4. Phân loại: Ankin

 

Các sản phẩm khác

Argon

Argon là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn. Nó có ký hiệu Ar và số nguyên tử bằng 18. Là khí hiếm thứ ba trong nhóm 8, argon chiếm khoảng 0,934% khí…

Nitrogen

Nitơ là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn các nguyên tố có ký hiệu N và số nguyên tử bằng 7. Ở điều kiện bình thường nó là một chất khí…

Oxy Y Tế / Medical Oxygen

Ôxy là nguyên tố hóa học có ký hiệu là O thuộc nhóm nguyên tố 16 và số nguyên tử bằng 8 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố. Ôxy là nguyên tố phi kim hoạt…