Acetylene là một chất khí có công thức hóa học C2H2 được sản xuất từ đất đèn CaC2 hoặc từ cracking các chất khí gốc Hydro cacbon (Metane, etan, propan…) sau đó được nén lên áp suất 20-25 bar nạp vào chai thép có chứa chất xốp và Acetol để hòa tan. Chất xốp có tác dụng chống nổ phân hủy, còn Acetol thì hòa tan acetylene trong các lỗ rỗng của chất xốp.

Sản lượng sản xuất : 100,000 m3/năm

+ Đặc tính:

-       Các nguy cơ chính: Khả năng cháy nổ cao;

-       Giới hạn nổ: 1.8 - 97.5%

-       Khả năng gây cháy: cao

-       Mùi: Không

-       Phân tử lượng: 26.03

-       Dung tích riêng ở 200C: 0.909 M3/Kg

-       Tỷ trọng riêng (Không khí = 1) ở 200C: 0.905

-       Nhiệt độ tới hạn: 35.180C

  1. Mật độ: 1,10 g/cm³
  2. ID IUPAC: Acetylene
  3. Điểm sôi: -84 °C
  4. Phân loại: Ankin

Các sản phẩm khác